Tập tin : Tim
Bản đồ-Thế giới-Tim
1337x714 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.convertit.com