Tập tin : world-physical-map.jpg
Bản đồ-Thế giới-world-physical-map.jpg
1200x778 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : geology.com