Tập tin : smooth_world.gif
Bản đồ-Thế giới-smooth_world.gif
500x256 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.travelblog.org