Tập tin : WDB.jpg
Bản đồ-Thế giới-WDB.jpg
400x200 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.evl.uic.edu