Tập tin : political-gray-white-world-map-thin-b10a.png
Bản đồ-Thế giới-political-gray-white-world-map-thin-b10a.png
1357x628 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.outline-world-map.com