Tập tin : world-political-map.gif
Bản đồ-Thế giới-world-political-map.gif
1390x1003 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.ezilon.com