Tập tin : world.gif
Bản đồ-Thế giới-world.gif
500x320 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.geographyiq.com