Tập tin : world_2005_1.gif
Bản đồ-Thế giới-world_2005_1.gif
620x334 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.theodora.com