Tập tin : WorldMap.gif
Bản đồ-Thế giới-WorldMap.gif
572x354 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.nhcs.net