Tập tin : physical-free-world-map-b1.jpg
Bản đồ-Thế giới-physical-free-world-map-b1.jpg
1000x500 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.free-world-maps.com