Tập tin : WorldM1.jpg
Bản đồ-Thế giới-WorldM1.jpg
1422x987 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.essex.ac.uk