Tập tin : World_Map.png
Bản đồ-Thế giới-World_Map.png
1001x502 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.stuffintheair.com