Tập tin : worldmap.gif
Bản đồ-Thế giới-worldmap.gif
4000x3000 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : web.mst.edu