Tập tin : World-map.jpg
Bản đồ-Thế giới-World-map.jpg
2000x1149 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.hangthebankers.com