Tập tin : world%2Bmap%2BAbby%2Btravels.jpg
Bản đồ-Thế giới-world%2Bmap%2BAbby%2Btravels.jpg
1600x1007 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com