Tập tin : world_600w.jpg
Bản đồ-Thế giới-world_600w.jpg
1600x1005 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com