Tập tin : large_detailed_contour_political_map_of_the_world.jpg
Bản đồ-Thế giới-large_detailed_contour_political_map_of_the_world.jpg
4500x2234 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.vidiani.com