Tập tin : Tipton_Baja_C.jpg
Bản đồ-México-Tipton_Baja_C.jpg
285x349 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : México
Quyền tác giả : media.maps.com