Tập tin : mainhigh.gif
Bản đồ-México-mainhigh.gif
2000x1347 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : México
Quyền tác giả : www.virtualmex.com