Tập tin : map-of-mexico.gif
Bản đồ-México-map-of-mexico.gif
420x314 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : México
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com