Tập tin : mexico-labeled.gif
Bản đồ-México-mexico-labeled.gif
358x500 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : México
Quyền tác giả : lizardpoint.com