Tập tin : laos.gif
Bản đồ-Lào-laos.gif
525x748 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Lào
Quyền tác giả : www.malariamaps.hps.scot.nhs.uk