Tập tin : northkorea_pol.gif
Bản đồ-Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên-northkorea_pol.gif
285x214 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Quyền tác giả : media.maps.com