Tập tin : north_korea.jpg
Bản đồ-Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên-north_korea.jpg
978x1238 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu