Tập tin : map-angola.png
Bản đồ-Angola-map-angola.png
270x270 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Angola
Quyền tác giả : wwwnc.cdc.gov