Tập tin : Worldmap_short_names_large.png
Bản đồ-Thế giới-Worldmap_short_names_large.png
9864x5000 (Pixel)
PNG (Định dạng tập tin)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : digilicious.org