Tập tin : large-size-world-political-map.jpg
Bản đồ-Thế giới-large-size-world-political-map.jpg
8000x4000 (Pixel)
JPG (Định dạng tập tin)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.mytripolog.com