Tập tin : map-1-1019.png
Bản đồ-Thế giới-map-1-1019.png
7984x4781 (Pixel)
PNG (Định dạng tập tin)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : assets.nydailynews.com