Tập tin : noaa_world_topo_bathymetric_lg.jpg
Bản đồ-Thế giới-noaa_world_topo_bathymetric_lg.jpg
6000x3273 (Pixel)
JPG (Định dạng tập tin)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.worldmapsonline.com