Dil - Guceratça

Dil  >  Guceratça

Guceratça

Gucaratça (ગુજરાતી ), Hindistan'da resmi ve tanınmış 22 dilden biridir.Hint Avrupa dil ailesi'nin, Hint-iran dilleri ve Hint-Aryan dillerine mensuptur. Hindistan'ın Gucerat eyaletinin resmi dilidir. 41 milyon kişi anadili olarak konuşmaktadır.

Gucaratça Bir Metin:

Alfabe:

42 Harften Oluşmaktadır.

Ünlüler:

અ ક a ə

ઇ િ કિ i i

ઉ ુ કુ u u

એ ે કે e, ɛ

ઐ ૈ કૈ ai əj

Ülke

Hindistan

Hindistan ya da resmi adıyla Hindistan Cumhuriyeti (Hintçe: भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya; İngilizce: Republic of India), Güney Asya'da bulunan bir ülkedir. Dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip olan ülkedir ve dünyanın en büyük demokrasisidir. Güneyinde Hint Okyanusu, batısında Umman Denizi ve doğusunda Bengal Körfezi'nin bulunmasıyla birlikte Hindistan'ın deniz kıyısı 7.517 kilometre uzunluktadır. Batısında Pakistan, kuzeydoğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal ve Bhutan ve doğusunda Bangladeş ve Myanmar ülkeleri ile sınır paylaşmaktadır. Ayrıca Sri Lanka, Maldivler ve Endonezya'ya çok yakındır.

İndus Vadisi Uygarlığı, tarihi ticaret yolları ve büyük imparatorlukların yer aldığı bölge olan Hint Yarımküresi, uzun tarihin çoğu boyunca ticari ve kültürel zenginliği için biliniyordu. Dört tane önemli dünya dinleri olan Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizmin doğum yeri olmasıyla birlikte Zerdüştçülük, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam hepsi M.S. birinci yüzyıldan itibaren ülkeye gelerek bölgenin çeşitli kültürünü şekillendirdi.

Dil

Gujarati language (English)  Lingua gujarati (Italiano)  Gujarati (Nederlands)  Gujarati (Français)  Gujarati (Deutsch)  Língua guzerate (Português)  Гуджарати (Русский)  Idioma guyaratí (Español)  Język gudźarati (Polski)  古吉拉特语 (中文)  Gujarati (Svenska)  Limba gujarati (Română)  グジャラート語 (日本語)  Гуджараті (Українська)  Гуджаратски език (Български)  구자라트어 (한국어)  Gudžarati (Suomi)  Bahasa Gujarat (Bahasa Indonesia)  Gudžaratų kalba (Lietuvių)  Gujarati (Dansk)  Gudžarátština (Česky)  Guceratça (Türkçe)  Гуџарати (Српски / Srpski)  Gudžarati keel (Eesti)  Gudzsaráti nyelv (Magyar)  Gudžaratski jezik (Hrvatski)  ภาษาคุชราต (ไทย)  Gudžaratu valoda (Latviešu)  Γλώσσα Γκουτζαράτι (Ελληνικά)  Tiếng Gujarat (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com