ภาษา - โลก

ภาษา

ภาษา

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า ภาษา ไว้ว่า "ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อ. ความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม; เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ"

ISO ภาษา
zh   กลุ่มภาษาจีน (Chinese language)
el   ภาษากรีก (Greek language)
kl   ภาษากรีนแลนด์ (Greenlandic language)
kn   ภาษากันนาดา (Kannada language)
gl   ภาษากาลิเซีย (Galician language)
ca   ภาษากาตาลา (Catalan language)
ja   ภาษาญี่ปุ่น (Japanese language)
mr   ภาษามราฐี (Marathi language)
ms   ภาษามลายู (Malay language)
mt   ภาษามอลตา (Maltese language)
mn   ภาษามองโกเลีย (Mongolian language)
dv   ภาษามัลดีฟส์ (Dhivehi language)
mg   ภาษามาลากาซี (Malagasy language)
ml   ภาษามาลายาลัม (Malayalam language)
mk   ภาษามาซิโดเนีย (Macedonian language)
yi   ภาษายิดดิช (Yiddish language)
uk   ภาษายูเครน (Ukrainian language)
ru   ภาษารัสเซีย (Russian language)
la   ภาษาละติน (Latin)
lb   ภาษาลักเซมเบิร์ก (Luxembourgish language)
lv   ภาษาลัตเวีย (Latvian language)
lo   ภาษาลาว (Lao language)
lt   ภาษาลิทัวเนีย (Lithuanian language)
wa   ภาษาวัลลูน (Walloon language)
sw   ภาษาสวาฮีลี (Swahili language)
sv   ภาษาสวีเดน (Swedish language)
sa   ภาษาสันสกฤต (Sanskrit)
si   ภาษาสิงหล (Sinhala language)
sd   ภาษาสินธี (Sindhi language)
sk   ภาษาสโลวัก (Slovak language)
sl   ภาษาสโลวีเนีย (Slovene language)
os   ภาษาออสซีเชีย (Ossetian language)
as   ภาษาอัสสัม (Assamese language)
ab   ภาษาอับคาเซีย (Abkhazian language)
an   ภาษาอารากอน (Aragonese language)
hy   ภาษาอาร์มีเนีย (Armenian language)
ar   ภาษาอาหรับ (Arabic language)
af   ภาษาอาฟรีกานส์ (Afrikaans language)
az   ภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijani language)
it   ภาษาอิตาลี (Italian language)
id   ภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian language)
ia   ภาษาอินเทอร์ลิงกวา (Interlingua)
ug   ภาษาอุยกูร์ (Uighur language)
uz   ภาษาอุซเบก (Uzbek language)
ur   ภาษาอูรดู (Urdu)
oc   ภาษาอ็อกซิตัน (Occitan language)
hu   ภาษาฮังการี (Hungarian language)
hi   ภาษาฮินดี (Hindi)
ho   ภาษาฮีรีโมตู (Hiri Motu language)
he   ภาษาฮีบรู (Hebrew language)
jv   ภาษาชวา (Javanese language)
cv   ภาษาชูวัช (Chuvash language)
bg   ภาษาบัลแกเรีย (Bulgarian language)
pi   ภาษาบาลี (Pali language)
eu   ภาษาบาสก์ (Basque language)
bi   ภาษาบิสลามา (Bislama language)
fy   ภาษาฟรีเชียตะวันตก (West Frisian language)
fi   ภาษาฟินแลนด์ (Finnish language)
fj   ภาษาฟีจี (Fijian language)
my   ภาษาพม่า (Burmese language)
ps   ภาษาพัชโต (Pashto language)
ka   ภาษาจอร์เจีย (Georgian language)
za   ภาษาจ้วง (Zhuang language)
ta   ภาษาทมิฬ (Tamil language)
tg   ภาษาทาจิก (Tajik language)
bo   ภาษาทิเบต (Standard Tibetan)
nl   ภาษาดัตช์ (Dutch language)
cr   ภาษาครี (Cree language)
ht   ภาษาครีโอลเฮติ (Haitian Creole language)
kw   ภาษาคอร์นวอลล์ (Cornish language)
kk   ภาษาคาซัค (Kazakh language)
ky   ภาษาคีร์กีซ (Kirghiz language)
gu   ภาษาคุชราต (Gujarati language)
to   ภาษาตองงา (Tongan language)
tl   ภาษาตากาล็อก (Tagalog language)
ty   ภาษาตาฮีตี (Tahitian language)
tt   ภาษาตาตาร์ (Tatar language)
ti   ภาษาตึกรึญญา (Tigrinya language)
tr   ภาษาตุรกี (Turkish language)
dz   ภาษาซองคา (Dzongkha language)
su   ภาษาซุนดา (Sundanese language)
pa   ภาษาปัญจาบ (Panjabi language)
no   ภาษานอร์เวย์ (Norwegian language)
na   ภาษานาอูรู (Nauru language)
sq   ภาษาแอลเบเนีย (Albanian language)
ba   ภาษาแบชเคียร์ (Bashkir language)
fo   ภาษาแฟโร (Faroese language)
ks   ภาษาแคชเมียร์ (Kashmiri language)
ro   ภาษาโรมาเนีย (Romanian language)
wo   ภาษาโวลอฟ (Wolof language)
or   ภาษาโอริยา (Oriya language)
kv   ภาษาโคมิ (Komi language)
hr   ภาษาโครเอเชีย (Croatian language)
so   ภาษาโซมาลี (Somali language)
pt   ภาษาโปรตุเกส (Portuguese language)
pl   ภาษาโปแลนด์ (Polish language)
ga   ภาษาไอริช (Irish language)
is   ภาษาไอซ์แลนด์ (Icelandic language)
th   ภาษาไทย (Thai language)
ko   ภาษาเกาหลี (Korean language)
qu   ภาษาเกชัว (Quechua language)
cy   ภาษาเวลส์ (Welsh language)
vi   ภาษาเวียดนาม (Vietnamese language)
et   ภาษาเอสโตเนีย (Estonian language)
eo   ภาษาเอสเปรันโต (Esperanto)
hz   ภาษาเฮเรโร (Herero language)
cs   ภาษาเช็ก (Czech language)
ce   ภาษาเชเชน (Chechen language)
br   ภาษาเบรอตง (Breton language)
be   ภาษาเบลารุส (Belarusian language)
bn   ภาษาเบงกาลี (Bengali language)
km   ภาษาเขมร (Central Khmer language)
da   ภาษาเดนมาร์ก (Danish language)
ku   ภาษาเคิร์ด (Kurdish language)
te   ภาษาเตลูกู (Telugu language)
tk   ภาษาเติร์กเมน (Turkmen language)
sr   ภาษาเซอร์เบีย (Serbian language)
fa   ภาษาเปอร์เซีย (Persian language)
ne   ภาษาเนปาล (Nepali language)

ภาษา

Language (English)  Linguaggio (Italiano)  Taal (Nederlands)  Langage (Français)  Sprache (Deutsch)  Linguagem (Português)  Язык (Русский)  Lenguaje (Español)  Język (Polski)  Språk (Svenska)  Limbă (Română)  言語 (日本語)  Мова (Українська)  Език (Български)  언어 (한국어)  Kieli (Suomi)  Bahasa (Bahasa Indonesia)  Kalba (Lietuvių)  Sprog (Dansk)  Jazyk (Česky)  Dil (Türkçe)  Језик (Српски / Srpski)  Keel (Eesti)  Jazyk (Slovenčina)  Nyelv (Magyar)  Jezik (Hrvatski)  ภาษา (ไทย)  Jezik (Slovenščina)  Valoda (Latviešu)  Γλώσσα (Ελληνικά)  Ngôn ngữ (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com