ลีราใหม่ตุรกี

ลีราใหม่ตุรกี
₺
ลีราใหม่ตุรกี เป็นสกุลเงินของประเทศตุรกีและไซปรัสเหนือ โดย 1 ลีราใหม่แบ่งออกเป็น 100 คุรัสใหม่

เนื่องจากประเทศตุรกีประสบปัญหาเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง คริสต์ทศวรรษ 1970 จนถึง คริสต์ทศวรรษ 1990 ทำให้สกุลเงินลีราของตุรกีอ่อนค่าลงอย่างมาก ดังอัตราแลกเปลี่ยนต่อไปนี้

* พ.ศ. 2509 — 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 9 ลีรา

* พ.ศ. 2523 — 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 90 ลีรา

* พ.ศ. 2531 — 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 1,300 ลีรา

* พ.ศ. 2538 — 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 45,000 ลีรา

* พ.ศ. 2539 — 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 107,000 ลีรา

* พ.ศ. 2544 — 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 1,650,000 ลีรา

* พ.ศ. 2547 — 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 1,350,000 ลีรา

* 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 — 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 1.26 ลีราใหม่ หรือ 1,260,000 ลีรา
ประเทศ