Språk - Gujarati

Språk  >  Gujarati

Gujarati

Gujarati (ગુજરાતી Gujarātī) är ett indoariskt språk som talas i den indiska delstaten Gujarat. Språket talas av ungefär 46 miljoner människor, i huvudsak gujarater. Det var Mahatma Gandhis modersmål.

Alfabetet som används är specifikt för gujarati och är en variant av devanāgarī vilket används för bland andra sanskrit och hindi. Den tydligaste skillnaden mellan gujarati och devanāgarī är att gujarati saknar den linje som skär genom den övre delen av bokstäverna.

Språket härstammar liksom övriga indoariska språk från sanskrit. Det liknar mest punjabi och hindi och kan ses som en dialekt av det senare. Substantiven har tre genus till skillnad från hindi som bara har två. Vidare har de två numerus och tre kasus (nominativ, vokativ och lokativ). Övriga kasus bildas liksom i hindi med hjälp av postpositioner. Pronomen är i det närmaste identiska med hindis. Verben byggs upp av en verbstam följd av aspekt-, tempus/modus- samt kongruensmarkörer.

Liksom andra skriftsystem i Brahmifamiljen så är gujarati en abugida vilket innebär att varje konsonant har en medföljande vokal (i det här fallet [ə]). Vokalen kan ändras eller avlägsnas genom att konsonanten förses med diakritiska tecken.

Land

Indien

Indien (hindi: भारत, Bhārat; tamil: இந்தியா, Indhiya), officiellt Republiken Indien (hindi: भारत गणराज्य, Bhārat Gaṇarājya), är en förbundsrepublik i södra Asien. Det är det sjunde största landet till ytan, det näst folkrikaste landet och den mest folkrika demokratin i världen. Indien kallas ofta för "världens största demokrati".

Indien gränsar till Indiska oceanen i söder, Arabiska havet i väster och Bengaliska viken i öster. Landet gränsar till Pakistan i väster, till Kina, Nepal och Bhutan i nordost och till Bangladesh och Burma i öster. Andra länder som ligger nära Indien är Sri Lanka, Maldiverna och Indonesien i Indiska oceanen.

Språk

Gujarati language (English)  Lingua gujarati (Italiano)  Gujarati (Nederlands)  Gujarati (Français)  Gujarati (Deutsch)  Língua guzerate (Português)  Гуджарати (Русский)  Idioma guyaratí (Español)  Język gudźarati (Polski)  古吉拉特语 (中文)  Gujarati (Svenska)  Limba gujarati (Română)  グジャラート語 (日本語)  Гуджараті (Українська)  Гуджаратски език (Български)  구자라트어 (한국어)  Gudžarati (Suomi)  Bahasa Gujarat (Bahasa Indonesia)  Gudžaratų kalba (Lietuvių)  Gujarati (Dansk)  Gudžarátština (Česky)  Guceratça (Türkçe)  Гуџарати (Српски / Srpski)  Gudžarati keel (Eesti)  Gudzsaráti nyelv (Magyar)  Gudžaratski jezik (Hrvatski)  ภาษาคุชราต (ไทย)  Gudžaratu valoda (Latviešu)  Γλώσσα Γκουτζαράτι (Ελληνικά)  Tiếng Gujarat (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com